Et år i gjennomgang: Hvordan den enhetlige patentdomstolen former Europas patentlandskap

Hjem / Blogg / Immateriell eiendom (IP) / Et år i gjennomgang: Hvordan den enhetlige patentdomstolen former Europas patentlandskap

1. Lanseringen av den enhetlige patentdomstolen: En ny æra for europeiske patenter  

Unified Patent Court (UPC) og Unitary Patent-systemet representerer en betydelig overhaling av det europeiske patentlandskapet, med sikte på å forenkle og effektivisere patentbeskyttelse og håndhevelse på tvers av deltakende EU-medlemsland. Dette ambisiøse prosjektet, som tok tiår med planlegging og forhandlinger, ble endelig realisert 1. juni 2023.

Reisen mot UPC begynte for alvor i 2012, da EU-landene og Europaparlamentet ble enige om "patentpakken" – et lovinitiativ designet for å skape et europeisk patent med enhetlig virkning og etablere en enhetlig patentjurisdiksjon.

Denne avtalen inkluderte vedtakelse av to forskrifter og en internasjonal avtale som samlet la grunnlaget for UPC og enhetspatentsystemet. Til tross for innledende motstand fra noen medlemsland, skjøt prosjektet fart, og kulminerte med den formelle etableringen av UPC.

Sir Robin Jacob, en fremtredende skikkelse innen immaterialrett og tidligere dommer ved lagmannsretten i England og Wales, kommenterte etableringen av UPC: 

"Dette nye systemet markerer den mest betydelige endringen i europeisk patentlovgivning siden opprettelsen av Det europeiske patentkontoret i 1977. 

Det lover å gi et mer effektivt og sammenhengende rammeverk for patentsøksmål i Europa, som vil være til fordel for både oppfinnere og bedrifter ved å redusere kostnader og øke rettssikkerheten.

UPC er strukturert for å inkludere en Court of First Instance, som er delt inn i lokale, regionale og sentrale divisjoner, og en lagmannsrett med base i Luxembourg. I tillegg er det opprettet et patentmeklings- og voldgiftssenter i Lisboa og Ljubljana for å hjelpe til med tvisteløsning.

Denne domstolen har eksklusiv jurisdiksjon over krenkelsen og gyldigheten av enhetspatenter og klassiske europeiske patenter i deltakende medlemsland, og gir et sentralisert og spesialisert forum for patenttvister.

Innføringen av UPC og enhetspatentet forventes å gi en rekke fordeler, inkludert kostnadsbesparelser på patentfornyelser og en forenklet håndhevingsprosess som åpner for pan-europeiske forføyninger.

Det byr imidlertid også på utfordringer, som potensialet for høyere rettskostnader og risikoen for å miste patentrettigheter i flere land hvis ugyldighetskrav blir vellykket.

Totalt sett har UPC- og enhetspatentsystemet som mål å øke konkurranseevnen til det europeiske markedet ved å tilby et mer attraktivt og effektivt patentbeskyttelsesregime, som forventes å fremme innovasjon og økonomisk vekst over hele kontinentet.

Innholdsfortegnelse

2. Historisk bakgrunn for den enhetlige patentdomstolen

Ideen om et enhetlig patentsystem i Europa har vært under utvikling i flere tiår, som stammer fra ønsket om å skape en mer strømlinjeformet og kostnadseffektiv patentbeskyttelsesmekanisme over hele EU.  

Reisen startet offisielt i 2012, da EU-landene og Europaparlamentet kom til enighet om «patentpakken». 

Denne pakken besto av to forskrifter og en internasjonal avtale, som etablerte det juridiske rammeverket for enhetspatentet og den enhetlige patentdomstolen (UPC). 

Lovgivningsprosessen involvert i opprettelsen av UPC og enhetspatentet var kompleks og krevde omfattende forhandlinger. I utgangspunktet var ikke alle EU-land om bord. Spania og Kroatia valgte for eksempel ikke å delta i enhetspatentsystemet, mens andre land brukte lengre tid på å ratifisere avtalen.  

Ratifiseringsprosessen var et avgjørende skritt, ettersom UPC først kunne tre i kraft når et tilstrekkelig antall medlemsland hadde ratifisert Unified Patent Court Agreement (UPCA). 

En av de betydelige milepælene i denne reisen var avtalen om enhetlige patentavgifter i 2015, som hadde som mål å gjøre patentbeskyttelse rimeligere og konkurransedyktig med andre store markeder som USA og Japan.  

Denne avtalen var avgjørende for å sikre at enhetspatentet ville være attraktivt for bedrifter, spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB), ved å redusere kostnadene forbundet med patentfornyelsesgebyrer betydelig. 

Det siste hinderet ble ryddet i 2023 da de nødvendige ratifikasjonene ble fullført, slik at UPC offisielt kunne starte operasjoner 1. juni 2023. 

Dette markerte begynnelsen på en ny æra innen europeisk patentlovgivning, med UPC som et sentralisert forum for patentsøksmål, og dermed reduserte behovet for flere parallelle rettssaker i ulike nasjonale domstoler. 

Etableringen av UPC og enhetspatentsystemet forventes å medføre betydelige endringer i hvordan patenter beskyttes og håndheves i Europa, og lover et mer effektivt og kostnadseffektivt system som øker rettssikkerheten og fremmer innovasjon over hele kontinentet. 

3. Fordeler med Unified Patent Court og Unitary Patent System 

Unified Patent Court (UPC) og Unitary Patent-systemet introduserer flere betydelige fordeler som tar sikte på å forbedre effektiviteten og effektiviteten av patentbeskyttelse og håndhevelse over hele Europa.

3.1. Forenkling og kostnadsreduksjon:

 • Enkeltpatentbeskyttelse: Unitary Patent tillater oppfinnere å oppnå ett enkelt patent som kan håndheves i alle deltakende EU-medlemsland. Dette eliminerer behovet for flere nasjonale valideringer, og reduserer dermed administrative byrder og kostnader betydelig.
 • Lavere fornyelsesgebyrer: Kostnaden for å opprettholde et enhetspatent er betydelig lavere sammenlignet med det tradisjonelle europeiske patentsystemet. For eksempel er fornyelsesgebyrene over en periode på ti år mindre enn €5,000 30,000, sammenlignet med rundt €XNUMX XNUMX for patenter validert i flere land individuelt.
 • Enkelt juridisk rammeverk: UPC gir et sentralisert rettssystem for patentsøksmål, noe som betyr at patenttvister kan løses i én domstol med jurisdiksjon på tvers av alle deltakende land. Dette reduserer kompleksiteten og kostnadene forbundet med parallelle rettssaker i ulike nasjonale domstoler.

3.2. Forbedret juridisk sikkerhet:

 • Konsekvente dommer: UPC har som mål å avgi konsistente og enhetlige dommer om patentets gyldighet og krenkelse, og redusere risikoen for motstridende avgjørelser fra ulike nasjonale domstoler. Dette øker rettssikkerheten for patentinnehavere og tredjeparter.
 • Effektiv håndhevelse: UPC kan gi pan-europeiske pålegg og skadeserstatning, noe som gjør det enklere og mer effektivt for patenteiere å håndheve rettighetene sine på tvers av flere land samtidig.

3.3. Økt tilgjengelighet for små og mellomstore bedrifter:

 • Støtte for små og mellomstore bedrifter: Systemet omfatter tiltak for å støtte små og mellomstore bedrifter (SMB), som reduserte honorarer og spesialiserte tjenester for mekling og voldgift. Dette gjør det mer tilgjengelig og rimelig for små og mellomstore bedrifter å beskytte og håndheve patentene sine.

3.4. Øke innovasjon og konkurranseevne:

 • Oppmuntre til bredere patentbeskyttelse: Ved å senke kostnadene og forenkle prosessen, oppfordrer enhetspatentet oppfinnere og selskaper til å søke bredere patentbeskyttelse over hele Europa. Dette kan føre til økt innovasjon og konkurransekraft i det europeiske markedet.
 • Større markedsrekkevidde: UPC- og enhetspatentsystemet dekker et marked på rundt 350 millioner mennesker, sammenlignet med USA. Denne omfattende rekkevidden gjør Europa til et mer attraktivt reisemål for innovasjon og investeringer.

3.5. Utfordringer og hensyn 

Til tross for disse fordelene er det noen utfordringer og risikoer knyttet til det nye systemet, slik som potensielle høyere rettskostnader og risikoen for å miste patentrettigheter i flere land dersom et ugyldighetskrav blir vellykket.  
 
I tillegg er det ikke fastsatt separasjon av krenkelses- og gyldighetssaker, som anses som gunstig for fordringshavere, ved UPC, og saksmappene er tilgjengelige for allmennheten, noe som kan utgjøre strategiske bekymringer for noen patentinnehavere. 
 
Totalt sett representerer UPC- og enhetspatentsystemet et betydelig fremskritt innen europeisk patentlovgivning, og lover større effektivitet, reduserte kostnader og økt rettssikkerhet for patentbeskyttelse og håndhevelse over hele Europa. 

4. Utfordringer og kritikk av den enhetlige patentdomstolen og enhetspatentsystemet

Til tross for de mange fordelene som tilbys av Unified Patent Court (UPC) og Unitary Patent-systemet, er det flere utfordringer og kritikk som har blitt reist av interessenter.

4.1. Kompleksitet og kostnader ved rettstvister:

UPCs sentraliserte system kan, selv om det er effektivt, føre til høyere rettskostnader sammenlignet med nasjonale domstoler, spesielt i saker som involverer komplekse juridiske argumenter og flere parter. 

Kravet til saksøkte om å stille sikkerhet for saksomkostninger kan også påføre prosessparter betydelige økonomiske byrder.

Bedrifter er bekymret for potensialet for økte advokatutgifter på grunn av behovet for multijurisdiksjonell juridisk representasjon, noe som kan være spesielt utfordrende for små og mellomstore bedrifter (SMB).

4.2. Risiko for paneuropeiske påbud:

UPC har myndighet til å gi pan-europeiske påbud, som kan være et tveegget sverd. Selv om dette gir kraftige håndhevingsevner, betyr det også at en enkelt negativ beslutning kan ha omfattende innvirkning på tvers av flere land.

Dette øker innsatsen for saksøkte, som kan stå overfor betydelige forretningsforstyrrelser hvis det gis forføyning mot dem.

4.3. Tap av nasjonal jurisdiksjon og juridisk mangfold:

Kritikere hevder at UPC undergraver nasjonal suverenitet ved å sentralisere patentsøksmål i en enkelt domstol. Dette skiftet bort fra nasjonale domstoler kan føre til uthuling av lokale rettstradisjoner og praksiser som har utviklet seg over tid.

Videre er noen interessenter bekymret for potensialet for forumshopping, der rettssaker kan velge jurisdiksjoner som oppfattes som mer gunstige for sakene deres.

4.4. Utfordringer med å velge bort:

I løpet av den syv år lange overgangsperioden (som kan forlenges til 14 år), kan patentinnehavere velge bort UPCs jurisdiksjon for sine eksisterende europeiske patenter. Denne prosessen er imidlertid kompleks og krever strategiske beslutninger.

Når opt-out-perioden slutter, vil alle patenter som ikke er fravalgt automatisk falle inn under UPCs jurisdiksjon, noe som potensielt kompliserer rettsstrategier for selskaper som er vant til å forholde seg til nasjonale domstoler.

4.5. Innvirkning på patentstrategier:

Innføringen av UPC- og enhetspatentsystemet nødvendiggjør en revurdering av patenteringsstrategier. 

Bedrifter må nå vurdere om de skal forfølge enhetspatenter, som tilbyr bredere beskyttelse, men også større risiko hvis de blir ugyldige, eller å holde seg til tradisjonelle europeiske patenter og nasjonale patenter for å opprettholde et visst nivå av jurisdiksjonsmangfold og risikoreduksjon.

4.6. Beredskaps- og implementeringsproblemer:

Den operative beredskapen til UPC har blitt stilt spørsmål ved, spesielt i forbindelse med etablering av nye sentrale divisjonsseter, slik som den som nylig ble tildelt Milano.

Å sikre at domstolen er fullt funksjonell og i stand til å håndtere komplekse saker effektivt er en betydelig bekymring. Forsinkelser og logistiske utfordringer kan undergrave systemets effektivitet i de tidlige stadiene.

Mens UPC- og enhetspatentsystemet tar sikte på å strømlinjeforme patentsøksmål og øke rettssikkerheten over hele Europa, fremhever disse utfordringene kompleksiteten og potensielle risikoene som er involvert i denne betydelige transformasjonen av Europeisk patentlandskap.

Etter hvert som systemet utvikler seg, vil det være avgjørende å ta tak i disse bekymringene for å sikre suksess og aksept blant de ulike interessentene i immaterielle rettigheter.

5. Bemerkelsesverdige enhetlige patentdomstolsavgjørelser 

Siden Unified Patent Court (UPC) startet sin virksomhet 1. juni 2023, har den avgitt flere kjennelser som har påvirket de involverte partene betydelig, og skapt viktige presedenser i europeisk patentlov.

5.1. 10x Genomics v. NanoString:

 • Saksdetaljer: 10x Genomics anklaget NanoString for å krenke det europeiske patentet på RNA-deteksjonsteknologier. 

Munich Local Chamber of UPC ga et foreløpig påbud til fordel for 10x Genomics, og håndhever påbudet i alle 17 UPC-medlemsstater uten å kreve et depositum.

 • Innvirkning på partene: Denne avgjørelsen tillot 10x Genomics å umiddelbart stoppe salget av NanoStrings konkurrerende produkter i flere land, forhindre potensielle markedstap og ivareta patentrettighetene.

For NanoString utgjorde dette påbudet et betydelig tilbakeslag, og forstyrret deres markedstilstedeværelse og potensielt forårsaket betydelige økonomiske tap på grunn av stanset salg og kostnadene forbundet med å justere sin juridiske strategi på tvers av flere jurisdiksjoner.

5.2. myStromer AG v. Revolt Zycling AG:

 • Saksdetaljer: myStromer søkte en ex parte forføyning mot Revolt Zycling for angivelig krenker patentet.

UPC innvilget påbudet umiddelbart, og begrunnet det på grunn av det haster knyttet til en pågående messe der begge selskapene stilte ut.

 • Innvirkning på partene: myStromer dro fordel av den raske håndhevelsen av patentrettighetene, og hindret Revolt Zycling i å vise og potensielt selge krenkende produkter ved en viktig handelsbegivenhet. Denne avgjørelsen beskyttet myStromers markedsandel og merkevareomdømme.

For Revolt Zycling hindret påbudet det ikke bare fra å vise frem produktene sine på messen, men resulterte sannsynligvis også i umiddelbar økonomisk skade og skade på omdømmet.

5.3. AIM Sport Vision v. Supponor:

 • Saksdetaljer: AIM Sport Vision søkte en forføyning mot Supponor, som ble avvist av Helsinki Local Chamber.

AIM Sport forsøkte å tilbakekalle sin første opt-out fra UPCs jurisdiksjon, som ble funnet å bryte UPC-avtalen da nasjonale saksbehandlinger allerede var igangsatt.

 • Innvirkning på partene: AIM Sports mislykkede forsøk på å reversere opt-out fremhevet den strenge overholdelse av prosedyrereglene under UPC. Denne avgjørelsen forsterket rettssikkerheten for Supponor, og gjorde det mulig for selskapet å fortsette sin virksomhet uten avbrudd av et påbud.

Kjennelsen understreket viktigheten av strategiske beslutninger angående bortvalg og illustrerte de potensielle kompleksitetene involvert i å navigere i UPC-systemet.

5.4. Prosedyremessige og administrative utfordringer:

 • Saksdetaljer: Tidlige høringer ved UPC, som den foreløpige forføyningshøringen i München, sto overfor administrative utfordringer, inkludert problemer med saksbehandlingssystemet (CMS) og prosedyreusikkerhet.
 • Innvirkning på partene: Disse utfordringene påvirket effektiviteten og forutsigbarheten til tidlige UPC-prosedyrer. Forsinkelser og prosessuelle hikke, som uriktige varsler, fremhevet behovet for kontinuerlige forbedringer i domstolens infrastruktur.

Til tross for disse problemene, demonstrerer UPCs forpliktelse til å ta opp slike problemer dens lydhørhet overfor behovene til rettstvister og dets utviklende prosessuelle rammeverk.

Totalt sett har UPCs avgjørelser vist sitt potensial til å gi rask og effektiv patenthåndhevelse på tvers av flere jurisdiksjoner, noe som har betydelig innvirkning på de strategiske beslutningene og markedsdynamikken for de involverte selskapene. 

Domstolens evne til å håndtere komplekse patenttvister og dens utviklende prosessuelle praksis vil fortsette å forme det europeiske patentlandskapet.

6. Fremtidsutsikter for den enhetlige patentdomstolen og enhetspatentsystemet  

6.1. Økt adopsjon og utvidelse:

UPC- og enhetspatentsystemet har allerede blitt tatt i bruk betydelig, med 17 EU-medlemsstater som deltar.

Flere land forventes å bli med, inkludert Irland, som planlegger en konstitusjonell folkeavstemning i juni 2024 for å ratifisere UPC-avtalen.

Denne utvidelsen vil øke systemets rekkevidde og innflytelse, og gi mer omfattende dekning for patenthavere over hele Europa.

6.2. Rettsutvikling og utnevnelser:

UPCs struktur vil fortsette å utvikle seg med nye dommerutnevnelser og etablering av ytterligere lokale og regionale divisjoner.

For eksempel vil den sentrale divisjonen, opprinnelig delt mellom Paris og München, få et tredje sete i Milano innen midten av 2024.

Denne utviklingen vil bidra til å fordele saksmengden jevnere og sikre at domstolen opererer effektivt på tvers av ulike regioner.

6.3. Prosedyreforbedringer og juridiske avklaringer:

UPC forventes å avgrense sine prosedyreregler og ta opp innledende operasjonelle utfordringer.

Tidlige saker har synliggjort behovet for forbedringer i saksbehandlingssystemet (CMS) og større klarhet i saksbehandlingsspørsmål, som håndtering av foreløpige forføyninger og splittelse av gyldighets- og krenkelsesspørsmål.

Pågående juridiske tolkninger og avgjørelser vil ytterligere definere UPCs prosedyrer og standarder.

6.4. Innvirkning på strategier for patentsøksmål:

Innføringen av UPC og enhetspatentsystemet vil fortsette å påvirke strategier for patentsøksmål.

Selskaper revurderer allerede sine tilnærminger til patentbeskyttelse og håndhevelse, med tanke på fordelene med sentraliserte rettssaker og risikoen forbundet med pan-europeiske forføyninger.

Muligheten til å velge bort UPCs jurisdiksjon i overgangsperioden er fortsatt en strategisk vurdering for mange patentinnehavere.

6.5. Markedsmessige og økonomiske effekter:

UPC- og enhetspatentsystemet forventes å øke innovasjon og økonomisk vekst ved å gi et mer effektivt og kostnadseffektivt patentbeskyttelsesregime.

Evnen til å oppnå og håndheve patenter på tvers av flere jurisdiksjoner gjennom ett enkelt system reduserer kostnader og juridisk kompleksitet, noe som gjør Europa til et mer attraktivt marked for innovatører og bedrifter.

Totalt sett er UPC- og enhetspatentsystemet klar for en positiv bane, med økende adopsjon, prosedyremessige forbedringer og en betydelig innvirkning på det europeiske patentlandskapet. 

De kommende årene vil sannsynligvis se ytterligere integrasjon og forbedringer som styrker systemets rolle i å fremme innovasjon og beskytte immaterielle rettigheter over hele Europa.

7. Nylig utvikling og fremtidsutsikter for den enhetlige patentdomstolen og enhetspatentsystemet 

Siden Unified Patent Court (UPC) og Unitary Patent-systemet ble operativt 1. juni 2023, har det vært flere betydelige utviklinger og avgjørelser som gir innsikt i dens virkning og fremtidig bane.

7.1. Saksbelastning og innledende suksess:

UPC har håndtert et betydelig antall saker siden oppstarten, med over 274 saker anlagt innen februar 2024.

Disse inkluderer en blanding av krenkelsessøksmål, tilbakekallingssøksmål og søknader om midlertidige tiltak som foreløpige forføyninger.

7.2. Prosedyreforbedringer og utfordringer:

UPC har gjort fremskritt i å forbedre sin prosedyreeffektivitet, men det gjenstår utfordringer, spesielt med dets saksbehandlingssystem (CMS) og behovet for større klarhet i prosedyrereglene.

Tidlige høringer har fremhevet disse områdene for forbedring, men domstolens forpliktelse til å løse disse problemene indikerer en positiv bane.

7.3. Fremtidig utvikling:

 • Utvidelse og ratifisering: Irland skal holde en konstitusjonell folkeavstemning i juni 2024 for å ratifisere UPC-avtalen, noe som potensielt vil øke antallet deltakende land.

Etableringen av ytterligere lokale og regionale avdelinger, som det nye setet i Milano, vil ytterligere øke domstolens kapasitet og rekkevidde.

 • Dommerutnevnelser og struktur: Fortsatt utnevnelse av kvalifiserte dommere og etablering av prosedyrenormer vil styrke UPCs operasjonelle rammeverk.

Rettens avgjørelser vil ytterligere forbedre sin tilnærming til å håndtere komplekse patenttvister på tvers av forskjellige jurisdiksjoner.

7.4. Strategiske implikasjoner for bedrifter:

Selskaper tilpasser sine patentstrategier for å utnytte UPCs sentraliserte håndhevingsevner.

Muligheten til å få pan-europeiske forføyninger og strømlinjeformede rettsprosesser gir betydelige fordeler, selv om virksomheter også må navigere i risikoene forbundet med det nye systemet.

Totalt sett har UPC- og enhetspatentsystemet vist betydelig løfte i deres første driftsår. 

Med pågående prosedyreforbedringer, rettslige utnevnelser og potensiell utvidelse til å omfatte flere EU-medlemsland, er UPC klar til å bli en hjørnestein i patentsøksmål i Europa, og tilby mer konsistent og effektiv beskyttelse for patentinnehavere.

8. konklusjonen 

Unified Patent Court (UPC) og Unitary Patent-systemet har endret det europeiske patentlandskapet betydelig siden oppstarten 1. juni 2023.

Ved å tilby et sentralisert og effektivt rammeverk for patentsøksmål, har disse institusjonene adressert langvarige spørsmål om kostnader, kompleksitet og inkonsekvens i patenthåndhevelse på tvers av flere jurisdiksjoner.

Ettersom UPC- og enhetspatentsystemet fortsetter å utvikle seg, er de klar til å spille en avgjørende rolle i å fremme innovasjon og økonomisk vekst i Europa.

Den pågående foredlingen av prosedyrer, utvidelse til å inkludere flere medlemsland og strategiske tilpasninger fra bedrifter vil forme fremtiden for patentsøksmål og håndhevelse, og gjøre Europa til et mer attraktivt og konkurransedyktig marked for innovatører over hele verden.

Om TTC

At TT konsulenter, vi er en ledende leverandør av tilpasset intellektuell eiendom (IP), teknologiintelligens, forretningsforskning og innovasjonsstøtte. Vår tilnærming blander AI og Large Language Model (LLM)-verktøy med menneskelig ekspertise, og leverer uovertrufne løsninger.

Teamet vårt inkluderer dyktige IP-eksperter, tekniske konsulenter, tidligere USPTO-eksaminatorer, europeiske patentadvokater og mer. Vi henvender oss til Fortune 500-selskaper, innovatører, advokatfirmaer, universiteter og finansinstitusjoner.

tjenester:

Velg TT Consultants for skreddersydde, toppkvalitetsløsninger som redefinerer forvaltning av intellektuell eiendom.

Kontakt oss

Snakk med eksperten vår

Kontakt oss nå for å avtale en konsultasjon og begynne å forme din patentugyldiggjøringsstrategi med presisjon og framsyn. 

Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart